V Zákonníku práce sa zavádza možnosť poskytnúť peňažné plnenie – odmenu pri príležitosti :
– Obdobia letných dovoleniek, ktorá musí byť vyplatená v júni príslušného roka;
– Vianočných sviatkov, ktorá musí byť vyplatená v decembri príslušného roka;
(tzv. trinásty a štrnásty plat). Obdobná možnosť bola doplnená aj v zákone o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej službe a štátnej službe.

Zákonník práce od 1.5.2018
§ 118

(4) Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti
a) obdobia letných dovoleniek,
b) vianočných sviatkov.

Zákon 553/2003 Z.z. od 1.5.2018
§ 20 Odmena

(1) Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za
….
f) prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek,
g) prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.
(2) Odmena podľa odseku 1 písm. f) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa odseku 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.
(3) Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa odseku 1 vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný vedúci zamestnanec.
Zamestnávateľ môže poskytnúť aj inú odmenu nazvanú trinásty, či štrnásty plat, ktorý nebude spĺňať zákonné podmienky (napr. bude vyplatený v júli), ale odmena pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov má špecifické postavenie v tom, že pri splnení ďalších podmienok sa na ňu vzťahujú niektoré úľavy pri platení dane, zdravotného alebo sociálneho poistenia z týchto odmien. V ďalšom texte používam zjednodušene pojem 13. plat a 14. plat pre odmenu pri príležitosti letných dovoleniek a odmenu pri príležitosti vianočných sviatkov.
13. a 14. plat sú mzdou – započítavajú sa do priemerného zárobku na pracovnoprávne účely. Ich výška zo Zákonníka práce nie je určená, ale úľavy v daňovo odvodovej oblasti sú viazané na splnenie určitých podmienok.
Úľavy na dani a poistnom.
Úľavy pri platení poistenia a dane z 13. a 14. platu sa zavádzajú postupne od roku 2018 až do roku 2021. Úľava sa vždy uplatňuje najviac do výšky 500 €. Pre to, aby sa mohla z 13. a 14. platu uplatniť akákoľvek úľava na poistnom a/alebo dani, musí 13. a 14 plat spĺňať určité podmienky.
Podmienky pre uplatnenie úľavy na poistnom alebo dani pri 13. plate :
– 13. plat je vyplatený v júni príslušného roka,
– 13.plat je najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca a zároveň
– pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30.4. príslušného roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov
Podmienky pre uplatnenie úľavy na poistnom alebo dani pri 14. plate :
– 14. plat je vyplatený v decembri príslušného roka,
– 14. plat je najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca,
– pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31.10. príslušného roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a
– zamestnancovi v príslušnom roku (v júni) bol vyplatený 13. plat, na ktorý sa vzťahovala úľava
Zamestnávateľ môže vyplatiť odmenu pri príležitosti letných dovoleniek alebo vianočných sviatkov aj zamestnancom, ktorí nespĺňajú podmienky pre oslobodenie od ZP (SP, dane). U týchto zamestnancov celý takýto 13. a 14. plat bude zdaniteľným príjmom a vstupuje do vymeriavacieho základu pre ZP a SP. Pre každého zamestnanca musí teda splnenie podmienok oslobodenia od ZP, resp. dane a ZP zamestnávateľ kontrolovať osobitne.
ROK 2018
Ak zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi 13. plat v júni 2018 najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca a zároveň pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30.4.2018 trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, tak z 13. platu najviac zo sumy 500 € neplatí zdravotné poistenie zamestnanec ani zamestnávateľ. Celý 13. plat je zdaniteľným príjmom a vstupuje do vymeriavacieho základu pre SP.
14. plat vyplatený v decembri 2018, najviac však suma 500 € bude oslobodená od dane, neplatí sa z nej zdravotné poistenie, zamestnanec a zamestnávateľ platia sociálne poistenie – to platí pri splnení podmienok
– právny vzťah zamestnanca trvá k 31.10.2018 najmenej 48 mesiacov,
– 14. plat je najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca,
– zamestnancovi bol v júni 2018 vyplatený 13. plat, na ktorý, resp. jeho časť 500 € sa vzťahovalo oslobodene od ZP (najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku).
ROK 2019 a 2020
13. plat vyplatený v júni 2019 (2020), spĺňajúci podmienky pre oslobodenie (max. sumy 500 €) bude oslobodený od dane, neplatí sa ZP, platí sa SP
14. plat vyplatený v decembri 2019 (2020), spĺňajúci podmienky pre oslobodenie (max. sumy 500 €) bude oslobodený od dane, neplatí sa ZP, neplatí sa SP.
OD ROKU 2021
13. plat vyplatený v júni, spĺňajúci podmienky pre oslobodenie (max. sumy 500 €) bude oslobodený od dane, neplatí sa ZP, neplatí sa SP
14. plat vyplatený v decembri , spĺňajúci podmienky pre oslobodenie (max. sumy 500 €) bude oslobodený od dane, neplatí sa ZP, neplatí sa SP.