Výška minimálnej mzdy od 1.1.2018

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018 na 480 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v 1. stupni náročnosti práce.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní (§ 42 ods. 8 zákona o dani z príjmov).

Nová úprava zjednocuje časový test na zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok s časovým testom na daňovú uznateľnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam. Podľa novelizovaného ustanovenia § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov sa zavádza postupné zvyšovanie základu dane od 20% až do 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti v závislosti od doby, ktorá uplynula od dohodnutej lehoty splatnosti:

Skupina 5 – 20 rokov

Uvádza zaradenie budov okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6 a inžinierske stavby okrem kódov uvedených v skupinách 4 a 6 a jednotlivých oddeliteľných súčastí v skupinách 2 a 4. To znamená, že na to aby ste správne zaradili budovu do odpisovej skupiny vám už nestačí príloha č. 1 o zaradení hmotného majetku do odpisových skupín, ale musíte nazrieť do tabuľky klasifikácie stavieb, kde nájdete svoju budovu podľa jej využitia.