Novela zákona 593/2003 Z.z. o dani z príjmov priniesla niekoľko obmedzení, uvádzame niektoré z nich:

1./Súčasti základu dane len po zaplatení sú platby – § 17/19 ZDP:

–       výdavky/náklady na poradenské a právne služby

–       výdavky/náklady na sprostredkovateľské provízie do výšky 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu;

výnimka: limit 20% neplatí pre – banky, poisťovne, subjekty kolektívneho investovania a finančných sprostredkovateľov, ktorí túto činnosť vykonávajú podľa osobitných predpisov,

–       výdavky/náklady na kompenzačné platby u dlžníka

–       platby podľa § 16/1 ZDP – poukazované do nezmluvného štátu – povinnosti § 43/44

–       marketingové štúdie a prieskumy trhu – u dlžíka aj veriteľa!!!

–       výdavky na získanie noriem a certifikátov – rovnomerne počas ich platnosti – najviac 36 mesiacov počsnúc mesiacom v ktorom boli zaplatené

–       výdavky/náklady za prenájom HM a NM – nájomné platené fyzickej osobe – časovo rozlíšené najviac do výšky prislúchajúcej za príslušné zdaňovacie obdobie

 

2./primeranosť daňových výdavkov – § 2/i ZDP a § 19/2/t ZDP – nová úprava núti daňovník prehodnotiť prístup k uplatňovaniu nákladov/výdavkov na také tovary a s nimi súvisiace služby, ktoré sú súčasne využívané aj na osobné potreby daňovníka alebo zamestnanca, pričom daňovník môže využiť 2 spôsoby preukazovanie týchto výdavkov na osobnú potrebu a to:

v preukázateľnej výške, kedy presne sleduje a dokladuje napr. telefónne hovory na súkromné a služobné účely a výdavky na osobné potreby bude presne vylučovať z daňových výdavkov (krátiť daňové výdavky v rozmedzí 0-100  %) alebo

v paušálnej výške 80% a zvyšných 20% pripočítavať k základu dane.

Môj komentár : POZOR týka sa aj mobilov / faktúry z Orange, … a ostatných operátorov .

AUTÁ : Ako sme si dávali doteraz … len 80 % PHM A 20% sa vylučovalo a nemusela byť kniha jázd.

Od 1.1.2015 sa 80% všetkého t.j. náklady na opravu auta, náhradné diely ,poistky, cestná daň, odpisy na auto.

a./ riešenie 100% náklad nič sa nebude vylučovať , ale musí byť doložené knihou jázd že je auto využívané len na podnikanie .

b/ Ak nechcete robiť knihu jázd a auto využívate v 100 % výške existujú GPS .Spoločnosti čo Vám budú monitorovať Vaše auto / ma to aj operátor Orange .Za jedno auto sa platí cca 10 Eur na mesiac bez DPH.

c/ Zdanenie vo mzde zamestnanca 1% hodnoty auta a môžete ho využívať aj na podnikanie

aj súkromne / platia sa z toho ale odvody zo sociálnej poisťovne, zdr. poisťovne a aj sa to zdaní vo mzde /

 

3. nedaňovým výdavkom – § 21/2/n) ZDP sú výdavky vo výške OC zásob vyradeného tovaru:

a) z dôvodu ich klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,

b)  likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti – bez preukázateľného  postupného znižovania ceny tovaru (opatrenie na podporu predaja);

Výnimkou je:

– odovzdanie potravín Potravinovej banke Slovenska tesne pred uplynutím doby použiteľnosti

– vyradenie liekov – predajných len na základe lekárskeho predpisu

c) bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti – ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja.

Komentár môj : Tu sa myslí len ten druh tovaru čo má dobu použiteľnosti.

4. z okruhu daňovo uznaných rezerv – § 20/9 ZDP, ktorých tvorba účtovaná ako náklad je uznaná za daňový výdavok vypúšťajú rezervy na:

–  nevyfakturované dodávky a služby,

– zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a

– zostavenie daňového priznania.

Komentár môj  : Platí pre rok 2015 .Tento rok 2014 ide po starom.

5./ . obmedzenie daňovo uznaných výdavkov na reklamné a propagačné predmety – § 21/1/h) ZDP – tým, že u daňovníka, pre ktorého nie je hlavným predmetom činnosti:

výroba tabakových výrobkov,

– alkoholických nápojov,

nie je možné tabakové výrobky a alkoholické nápoje, v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jednotlivý predmet, považovať za reklamný predmet zahrnovaný do daňových výdavkov;

– výnimka – víno – 5% zo základu dane

!!!darčekové reklamné poukážky – ostávajú nedaňové!!!

6./. daňovým výdavkom sú odplaty/provízie za vymáhanie pohľadávky do výšky 50% vymoženej pohľadávky

7./ ceny obvyklé – aj medzi tuzemskými prepojenými osobami

Môj komentár : POZOR

Od 1.1.2015 Ak spoločník vloží svoje fin. prostriedky do svojej s.r.o. tak sa musí urobiť zmluva o pôžičke a spoločník ako fyzický osoba si do dodaní v daňovom priznaní .

Ceny obvyklé u každej činnosti týkajúce sa prepojených osôb / personálne, ekonomicky alebo inak prepojená osoba /  Doložiť u týchto transferové ocenenie .Bolo doteraz len u zahraničných ./

Par.116 a 117 Občianskeho zákonníka

Blízke osoby

§ 116

Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

§ 117

Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

PR. Faktúra za nájom medzi  medzi prepojenými osobami

a./ musí byť cena obvyklá

b/ Ďalšia podmienka  je že hodnota nájmu / po prepočte na m2/ nesmie klesnúť pod hodnotu odpisu – taktiež prepočítaný na metre štvorcové.

POZOR TOTO PLATÍ PRE VŠETKY SUBJEKTY.

Firma prenajíma priestor / hoci komu aj úplne cudziemu subjektu/ Cenu nájmu stanovíme tak, že ak je ročný odpis budovy  5000 Eur a polovicu budovy prenajmem  , tak nájom nesmie klesnúť po 2500,- Eur  

 

8/ zavedenie nových 2 odpisových skupín – § 26/1 ZDP;

– nová 3. odpisová skupina na technológie s dobou odpisovania – DO8 rokov;

– nová 6. odpisová skupina na budovy s dobou odpisovania 40 rokov; pri používaní budovy na niekoľko účelov podľa kódov KS sa budova zaradí do OS podľa jej hlavného využitia, ktoré sa určí podľa m2 využitia z celkovej úžitkovej plochy

9./ limit VC osobných automobilov vo výške 48 000 EUR – § 17/34 ZDP – previazanosť na základ dane ročne vo výške 12 000 Eur/1 osobný automobil; – platí aj na os. automobil obstaraný FP

Príklad A:

S r.o. „Zeta“ v januári roku 2014 obstarala a uviedla do užívania osobný automobil v sume 72 000 eur, z ktorého je ročný daňový odpis 18 000 eur (72 000 : 4 = 18 000).

 

Rok

Daňový odpis zo skutočnej OC v €

Daňový odpis z limitovanej VC 48 000 €

Základ dane daňovníka v zdaňovacom období

Úprava základu dane, ak tento základ dane je nižší ako suma 12 000 €

2014

18 000

10     000 úprava sa nevykoná, limit platí až od roku 2015
2015

18 000

12 000

10 000

Úprava sa vykoná v sume + 6000 (18 000 – 12 000)
2016

18 000

18 000

12 000

Úprava sa nevykoná, sú splnené podmienky min. základu dane vo výške 12 000
2017

18 000

18 000

14 000

Úprava sa nevykoná, sú splnené podmienky min. základu dane
Spolu:

72 000

66 000

 

10./ daňové odpisy z prenajatého majetkuzamedzenie generovania daňových strát pri nájomných zmluvách – § 19/3/a ZDP –  to znamená, daňové odpisy z prenajatého majetku bude možné do daňových výdavkov zahrnúť len do výšky príjmov z nájomného, z čoho vyplýva, že strata z prenájmu nebude daňovo akceptovaná. Daňovník však bude mať možnosť o neuplatnená daňové odpisy predĺžiť celkovú dobu odpisovania až do úplného odpísania majetku, pričom skutočnú výšku daňových odpisov má za povinnosť vykazovať rovnako ako výšku daňových a účtovných odpisov v analytickej evidencii, t.j. na inventárnej karte;

– daňové odpisy – len do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov/výnosov nájomného; presun neuplatnených daňových odpisov do ďalších rokov (po skončení doby odpisovania = predĺženie doby odpisovania)

 

Príklad č. 4:

Prenájom budovy za 12 000 eur/ročne

Obstarávacia cena: 800 000 eur

Daňový odpis od roku 2015: 20 000 eur (800 000 :40 = 20 000)

Rok

Daňový odpis

Dohodnuté nájomné

Daňový odpis = daňový výdavok

Neuplatnený daňový odpis; presun do rokov po skončení doby odpisovania

2014

40 000

12 000

40 000

2015

20 000

12 000

12 000

8 000

2016

20 000

19 000

19 000

1 000

2017

20 000

21 000

20 000

– Prechodné a záverečné ustanovenia – § 52zd/1 ZDP.

 

11./.rozšírenie povinností daňovníka prerušiť odpisovanie podľa § 22/9 ZDP hmotného majetku (okrem čerpania daňovej úľavy podľa § 30a a § 30b) a to:

– ak majetok nie je v príslušnom zdaňovacom období využívaný na zabezpečenie príjmu,

– pri zmene zdaňovacieho obdobia v priebehu 2 kalendárnych rokov (2 kalendárne roky = 3 zdaňovacie obdobia),

– pri nepredĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby;

 

12./. zrušenie lízingového odpisovania hmotného majetku – § 26/8, 9 ZDP;

– § 2/s)doba trvania FP = 60% doby odpisovania HM

– § 26/8 – prechod na všeobecné pravidlá pri odpisovaní hmotného majetku obstarávaného FP-

– Prechodné a záverečné ustanovenia – § 52zd/1 ZDP – zmena odpisovania už od r. 2015

Príklad:

Lízingová zmluva na obstaranie osobného automobilu je uzatvorená v októbri 2014

Obstarávacia cena osobného automobilu je 36 000 eur.

Doba trvania lízingovej zmluvy je 36 mesiacov

Priebeh odpisovania:

2014:– mesačný odpis = 1 000 eur (36 000 : 36 =1 000);- ročný odpis = 3 000 eur (1 000 x 3 = 3 000) V roku 2014 – odpis pri FP sa počíta ako podiel VC/doba trvania FP, ktorá nemôže byť kratšia ako 36 mesiacov, resp. 60% doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP v roku 2014
2015: – ročný odpis  = 9 000 eur (36 0000:4 = 9  000) Rovnomerný odpis (VC/4)
2016: – ročný odpis  = 9 000 eur (36 0000:4 = 9  000 ) Rovnomerný odpis (VC/4)
2017: – ročný odpis  = 9 000 eur (36 0000:4 = 9  000) Rovnomerný odpis (VC/4)
2018: – ročný odpis  = 6 000 eur (36 0000:4 = 9  000, najviac však do výšky zostatkovej ceny) Rovnomerný odpis (VC/4) – najviac do výšky ZC

– § 17/24 ZDP- úprava základu dane – predčasné ukončenie FP = úprava ZD rovnako ako pri majetku obstaranou kúpou pri následnom predaji, likvidácii, vyradení z dôvodu škody (ZC uznaná za DV do výšky náhrady zahrnovanej do ZD; resp. nezavinené škody)

– § 17/33 ZDP – predaj HM a spätný prenájom; výnos pri spätnom prenájme = súčasť ZD v čase zaúčtovania; PZU – § 52zd/4 – použije sa na zmluvy po 1.1.2015 (výnos sa zaúčtuje v r.2015)