Novela zákona ešte nevyšla v Zbierke zákonov. Ak v Zbierke vyjde po 1.11.2013, bude účinná od dátumu zverejnenia novely v Zbierke zákonov.

4.1. PODMIENKY A PRINCÍPY ODOVODVEJ ÚĽAVY.

Od 1.11.2013 bude platiť „odvodová úľava“ v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnanej osoby, ak budú splnené nasledovné podmienky :

  1. Odvodová úľava sa vzťahuje len na pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer (ďalej len PP)
  2. Pred vznikom PP bol zamestnanec evidovaný v evidencii nezamestnaných nepretržite najmenej 12 mesiacov.
  3. Dôvodom vyradenia z evidencie nezamestnaných bol vznik tohto pracovného pomeru.
  4. Zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tohto zamestnanca.

Pre odvodovú úľavu v SP platí aj podmienka, že voči zamestnávateľovi SP neeviduje ku dňu vzniku PP pohľadávku na poistnom a príspevkoch na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom PP vznikol.

Pre odvodovú úľavu v ZP platí aj podmienka, že príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči zamestnávateľovi ku dňu vzniku PP pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania, ktorú je možné uplatniť na ÚDZS alebo výkazom nedoplatkov. Vyhodnocuje sa pohľadávka splatná k poslednému dňu mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom PP vznikol. Pohľadávka, na ktorú bol dohodnutý splátkový kalendár sa na tento účel považuje za splatenú.

Splnenie podmienky v bodoch 2 a 3 preukazuje ÚDZS (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ) Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Splnenie podmienky v bode 4 preukazuje zamestnávateľ zdravotnej poisťovni spôsobom, ktorý určí ÚDZS.

Počas odvodovej úľavy :

  • v SP zamestnanec nie je nemocensky a dôchodkovo poistený, nie je ani poistený v nezamestnanosti. Vzťahuje sa na neho ale úrazové a garančné poistenie, garančné v prípade, že zamestnávateľ je garančne poistený;
  • v ZP je považovaný za zamestnanca, ale zamestnanec aj zamestnávateľ majú nulové sadzby poistného. Zároveň je takýto zamestnanec poistencom štátu podľa §11 ods.7 písm. v).

Odvodová úľava sa uplatňuje 12 mesiacov, ale najviac do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom príjem, ktorý sa započítava do vymeriavacieho základu zamestnanca, presiahol sumu 0,67-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej v roku, ktorý dva roky predchádza vzniku zamestnania. Pri pracovných pomeroch, ktoré vzniknú v r 2013 to bude suma 526,62 €. Pri PP, ktoré vzniknú v r. 2014, sa bude posudzovať suma 539,35 €. Ak príjem v období 12 mesiacov od vzniku PP v niektorom mesiaci presiahne uvedenú sumu, takémuto zamestnancovi spätne k prvému dňu mesiaca, za ktorý príjem prekročil hranicu, vzniká povinné nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. skončí mu uplatňovanie výnimky z platenia zdravotného poistenia. Od tohto mesiaca sa už na neho odvodová úľava vzťahovať nebude, aj keby v ďalších mesiacoch príjem bol opäť nižší ako zákonom stanovená hranica.

Príklad 1.

Zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer s pánom Antonom od 15.11.2013. Sú splnené všetky podmienky pre odvodovú úľavu pre sociálne a zdravotné poistenie. Pracovná zmluva bola uzatvorená na obdobie do 31.12.2014.. Príjem pána Antona je po celú dobu do výšky 526,62 €.
Pán Anton nie je nemocensky a dôchodkovo poistený a poistený v nezamestnanosti až do 31.10.2014. V tomto období zamestnávateľ za neho platí do SP len úrazové a garančné poistenie. Pre ZP je považovaný za zamestnanca, príjem je jeho vymeriavacím základom a vymeriavacím základom zamestnávateľa, ale sadzby preddavkov a poistného sú nulové a teda aj poistné je nulové. Od 1.11.2014 mu vzniká nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti a sadzby poistného pre ZP sú 4, resp. 2%, sadzby zamestnávateľa 10, resp. 5%.

Príklad 2.

Zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer s pánom Petrom od 15.11.2013. Sú splnené všetky podmienky pre odvodovú úľavu pre sociálne a zdravotné poistenie. Pracovná zmluva bola uzatvorená na obdobie do 31.12.2014.. Príjem pána Petra do 28.2.2014 je do výšky 526,62 €. V marci jeho príjem je 530 €.Pán Peter nie je nemocensky a dôchodkovo poistený a poistený v nezamestnanosti do 28.2.2014. V tomto období zamestnávateľ za neho platí do SP len úrazové a garančné poistenie. Pre ZP je považovaný za zamestnanca, príjem je jeho vymeriavacím základom a vymeriavacím základom zamestnávateľa, ale sadzby preddavkov a poistného sú nulové. Po celú dobu 12 mesiacov sa posudzuje hranica platná pri vzniku PP – v tomto prípade suma 526,62 €. Keďže v marci prekročil túto hranicu, od 1.3.2014 mu vzniká nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti a sadzby poistného pre ZP sú 4, resp. 2%, sadzby zamestnávateľa 10, resp. 5%.