Minimálna výška zdravotných odvodov SZČO od roku 2018 bude 63,84 eur mesačne

Minimálna výška sociálneho  poistenie pre SZČO sa od januára 2018 zvýši z terajších 146,35 eura na 151,16 eura    .

Od 1.júla 2017 platia sociálne poistenie SYČO ktorých príjem za rok 2016 presiahol výšku     5 298 eur (5 298 eur je suma vypočítaná ako 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za rok 2015, čiže 12 x 0,5 x 883 eur). . Ak má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, vznik povinnosti platiť sociálne poistenie sa posudzuje k 1. októbru príslušného kalendárneho roka.

 

Od 1. júla 2018 SZČO platí sociálne odvody  ak príjem živnostníka či inej SZČO za rok 2017 presiahne sumu 5 472 eur, vznikne jej povinnosť od 1. júla 2018 platiť sociálne poistenie. Ak má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, vznik povinnosti platiť sociálne poistenie sa posudzuje k 1. októbru príslušného kalendárneho roka.

 

V súčasnosti už SZČO platia výšku sociálnych odvodov v takej výške, v akej im ju oznámila Sociálna poisťovňa. Prelom rokov však má v súvislosti so sociálnymi odvodmi SZČO iný dôležitý význam – dochádza k zmenám minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov.