Zdravotné odvody SZČO (živnostníkov) v roku 2015 budú  57,68 Eur .

Zdravotné odvody SZČO (živnostníkov) v roku 2015
Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie 57,68 Eur

V prípade, že by výška preddavku u „čistej“ SZČO (teda u SZČO, ktorá nie je zároveň
zamestnancom ani poistencom štátu) vyšla nižšia ako je suma minimálneho preddavku, takáto
SZČO musí platiť minimálne túto sumu, t. j. v roku 2015 vo výške 57,68 € mesačne.

Prvýkrát budete vyššiu sumu platiť za január najneskôr do 9. februára 2015.

Sociálne odvody SZČO (živnostníkov) v roku 2015
Vzhľadom na zmeny v minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe sa mení aj výška
minimálnych a maximálnych mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne. Od 1. januára
2015 bude SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 136,57 € (v
roku 2014 boli minimálne sociálne odvody vo výške 133,42 €, ide teda o zvýšenie o 3,15 €).
Maximálne sociálne odvody budú vo výške 1 365,78 € mesačne.
Upozornenie: Vznik/zánik povinného poistenia v Sociálnej poisťovni, resp. výška odvodov do
Sociálnej poisťovne sa v súčasnosti posudzuje a mení k 1.7. (resp. k 1.10., ak mala fyzická
osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Minimálna a maximálna výška
odvodov sa však mení k 1.1., preto je možné, že sa od 1.1.2015 podnikateľovi zmení suma,
ktorú je povinný odviesť do Sociálnej poisťovne. Ak platíte od 1.7.2014 minimálne odvody (t.
j. vo výške 133,42 €), od 1.1.2015 sa poistné, ktoré musíte platiť, zvýši na 136,57 €.
Prvýkrát budete vyššiu sumu platiť za január najneskôr do 9. februára 2015.
Povinne poistenou osobou na účely sociálneho poistenia sa od 1. 7. 2014 stala tá SZČO,
ktorej brutto príjem (obrat) za rok 2013 bol viac ako 4 830 € (bez odpočítania výdavkov). Ide
o 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (12 x 402,50 €). K 1. 7. 2015 bude táto
hranica obratu (za rok 2014) pre povinnú registráciu v Sociálnej poisťovni a platenie
odvodov do Sociálnej poisťovne určená sumou 4 944 € (12 x 412 €).