Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní (§ 42 ods. 8 zákona o dani z príjmov).

V § 42 ods. 1 až 3 ZDP je upravené platenie preddavkov na daň a lehoty ich platenia (mesačne, štvrťročne)

nasledovne:

ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla sumu 16 600 €, daňovník dane z príjmov právnickej osoby je povinný platiť mesačné preddavky na daň (§ 42 ods. 1 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca;

ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla sumu 2 500 € a nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň (§ 42 ods. 2 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

 

Zaokrúhľovanie preddavkov na daň

ZDP upravuje zaokrúhľovanie preddavkov na daň v § 47 ods. 1 na eurocenty (dve desatinné miesta) nadol.

 

Riadok 1110

Základňa pre výpočet preddavkov na r.2017 ako r.500   x  sadzba dane aktuálna pre rok 2017 21%

Mínus   –r.610  -r.710 -r.1030

UPOZORNENIE: Pri tomto výpočte sa už použije sadzba dane z príjmu PO platná pre rok 2017 vo výške 21 %.