Informácia k postupu platiteľa dane pri zaplatení dane za dodávateľa v zmysle záverov z 13. zasadnutia Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu  za oblasť dane z pridanej hodnoty zo dňa 9.6.2014
Súčasná právna úprava inštitútu ručenia za daň bola do zákona o DPH zavedená s účinnosťou od 01.10.2012 ako zákonný spôsob v boji proti podvodom na DPH.

Informácia k postupu platiteľa dane pri zaplatení dane za dodávateľa v zmysle záverov z 13. zasadnutia Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu  za oblasť dane z pridanej hodnoty zo dňa 9.6.2014

Súčasná právna úprava inštitútu ručenia za daň bola do zákona o DPH zavedená s účinnosťou od 01.10.2012 ako zákonný spôsob v boji proti podvodom na DPH.

Právna úprava spočíva v doplnení ustanovenia § 69 ods.14 zákona o DPH, ktoré upravuje ručenie za daň z predchádzajúceho stupňa pri splnení zákonom ustanovených podmienok. Predmetné podmienky sú definované tak na strane platiteľa ktorý dodáva tovar alebo službu (nezaplatenie dane uvedenej na faktúre, stav neschopnosti zaplatiť daň), ako aj pre platiteľa ktorému je alebo má byť tovar alebo služby v tuzemsku dodaná (v čase vzniku daňovej povinnosti platiteľ vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená).

Nadväzne na citovaný § 69 ods. 14 zákona o DPH, bol do zákona o DPH doplnený § 69 ods.15, ktorý oprávňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejniť v zozname vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky platiteľa, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods.4 písm. b) zákona o DPH (ďalej len „zoznam“) a tiež bol do zákona o DPH doplnený § 69b, ktorý definuje postup správcu dane pri uplatnení inštitútu ručenia za daň.

Ručenie možno uplatniť, ak dôjde ku kumulatívnemu splneniu podmienok, jednak u dodávateľa (daň z faktúry neodvedie) a jednak u odberateľa (cena zjavne odchylná od normálnej trhovej ceny, pokračovanie uskutočňovania transakcií s dodávateľom aj po predchádzajúcom varovaní správcom dane, personálne prepojenie dodávateľa s odberateľom). V takomto prípade je správca dane povinný rozhodnutím uložiť ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň.

Ak jedna z dvoch podmienok (nezaplatenie dane a jedna zo zákonných domnienok vedomosti odberateľa o nezaplatení dane dodávateľom) nie je splnená, ručenie odberateľovi nevzniká a následne sa ani neuplatní postup podľa § 69b zákona o DPH.

Napriek tejto skutočnosti odberatelia za účelom eliminácie prípadného ručenia za daň požadujú umožniť zaplatenie dane za dodávateľa. Daňový poriadok (§ 55 ods. 11)  takúto možnosť pripúšťa, odberatelia teda môžu platiť DPH na OUD svojho dodávateľa a s prijatými platbami by sa nakladalo bežným spôsobom, ako by ich platil sám platiteľ – dodávateľ.

Zaplatením dane odberateľom na účet dodávateľa v lehote splatnosti nevzniká dodávateľovi daňový nedoplatok a ručenie za daň odberateľom nevznikne.

Uvedené platí za predpokladu, že odberateľ:

– platbu dane zaplatí vo výške uvedenej na faktúre dodávateľa

– platbu dane označí v zmysle vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

Správca dane o úhrade dane odberateľom nebude vydávať potvrdenia, nakoľko zákon o DPH ani Daňový poriadok možnosť vystavovať takéto potvrdenie pre odberateľov platiteľa zverejneného v zozname, a to dokonca pred úhradou sumy dane na OUD dodávateľa neupravuje. Daňové úrady nie sú oprávnené takéto potvrdenie vydať.

 

POSTUP:

Príklad:

Dodávateľ – spoločnosť X – platiteľ dane s mesačným zdaňovacím obdobím – dodal výrobnú linku svojmu odberateľovi – spoločnosti Y – platiteľovi dane dňa 5.9.2014 v hodnote 40 000 EUR bez  DPH a DPH vo výške 8 000 , celkom 48 000 EUR. . Faktúru za dodanie tovaru spoločnosť X vystavila 8.9.2014.  Spoločnosť Y faktúru obdržala dňa 10.9.2014 a za tovar zaplatila hodnotu základu dane 40 000 EUR dňa 22.9.2014. V čase objednania  výrobnej linky bola spoločnosť X uvedená v zozname „rizikových“ platiteľov. Spoločnosť Y sa rozhodla zaplatiť daň za dodávateľa.

Nevyhnutným predpokladom na to, aby správca dane akceptoval úhradu dane z pridanej hodnoty je správne označenie platby dane podľa vyhlášky MF SR č. 378/2011  v štruktúre:

500240 (predčíslie účtu)+OUD dodávateľa/8180,        PREVERENIE UOD : http://oud.drsr.sk/

 

VS 1100+zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla.

To znamená, že z použitého variabilného symbolu bude zrejmé, že ide o úhradu DPH a bude správne označené obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje. Ak platba nie je označená podľa vyhlášky, správca dane bude postupovať podľa § 55 ods. 6, 7 a 8 daňového poriadku. Suma DPH správne označená podľa vyhlášky sa použije na úhradu vlastnej daňovej povinnosti dodávateľa. V prípade vzniku preplatku sa postupuje podľa § 79 daňového poriadku.

Aby si zabezpečila OÚD môže požiadať svojho dodávateľa – spoločnosť X – o jeho uvedenie, prípadne si môže overiť OÚD cez portál finančnej správy (www.financnasprava.sk) zadaním do vyhľadávača „OÚD“, kde vyplní povinný údaj DIČ dodávateľa (u právnickej osoby to isté číslo ako je IČDPH).

Pri zadaní variabilného symbolu, ktoré pozostáva z  1100+ zdaňovacie obdobie(mesiac, alebo štvrťrok a rok za ktorý je daň splatná, je potrebné získať informáciu o zdaňovacom období dodávateľa.

–       Odberateľ môže informáciu o tom, kedy je DPH  splatná a teda – aké zdaňovacie obdobie má jeho dodávateľ – získať jedine od svojho dodávateľa.  Kontaktovanie na dodávateľa by bolo vhodné aj z dôvodu informovania,  že z faktúry za prijatú dodávku mu uhradia len časť protihodnoty vo výške základu dane a daň uhradia správcovi dane. V opačnom prípade bude dodávateľ stále evidovať pohľadávku a bude očakávať jej úhradu, zatiaľ čo odberateľ bude považovať svoj záväzok za vysporiadaný.

 

Pokračovanie príkladu:

Spoločnosť Y uhradila daň za dodávateľa vo výške 8 000 € 22. 9. 2014 odpísaním zo svojho účtu. Kontaktovala svojho dodávateľa za účelom zistenia jeho OÚD a zdaňovacieho obdobia. Číslo OÚD je 2020012020 (číslo je v príklade fiktívne)

Účet správcu dane, na ktorý bola suma poukázaná pozostával z nasledovnej konštrukcie:

5002402020012020/8180. Keďže však od 1. 2. 2014 musí byť tento účet v tvare IBAN, na prevod účtu do formátu IBAN sa použije  link: http://www.pokladnica.sk/_img/Documents/IBAN%5CIBAN_generator_validator.html

Variabilný symbol:

1100092014.

V súvislosti s uplatnením  postupu zaplatenia dane odberateľom za dodávateľa je potrebné upozorniť na určité skutočnosti:

–       V prípade uhradenia dane za dodávateľa PO LEHOTE splatnosti – možné ručenie za daň pretrváva splnením kumulatívnych podmienok – viď text vyššie

–       V prípade výmazu dodávateľa zo zoznamu osôb u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie (§ 81 ods.4 písm. b) druhý bod cit.zákona o DPH) nezanikne ručenie odberateľa za DPH zo všetkých dokladov vystavených príslušným dodávateľom,