Výška minimálnej mzdy od 1.1.2018

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018 na 480 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v 1. stupni náročnosti práce.

Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

Pre rok 2018 bude výška hodinovej minim. mzdy  v 1. stupni náročnosti práce 2,759 €.

Kto má nárok na minimálnu mzdu :Na minimálnu mzdu majú nárok zamestnanci:

 • v pracovnom pomere,
 • pracujúci na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Výška minimálnej mzdy od 1.1.2018 pre jednotlivé stupne náročnosti práce

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Zákonník práce definuje časť stupňov náročnosti práce. Povinnosťou každého zamestnávateľa je priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti práce na základe

. Každý zamestnanec musí byť priradený k správnemu stupňu náročnosti práce, aby nedostával nižšiu minimálnu mzdu ako dovoľuje zákon.

Minimálna mzda pre rok 2018 vo výške 480 € prislúcha k prvému stupňu náročnosti práce a od nej sa odvíjajú sumy minimálnych miezd pre ostatné stupne náročnosti. Tie dostaneme, ak vynásobíme minimálnu mzdu pre 1. stupeň náročnosti práce s koeficientom minimálnej mzdy, ktorý prislúcha ku konkrétnemu stupňu náročnosti práce.

Minimálna mzda v roku 2018 pre jednotlivé stupne náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
1 1 480 2,7590
2 1,2 576 3,3108
3 1,4 672 3,8626
4 1,6 768 4,4144
5 1,8 864 4,9662
6 2 960 5,5180

 

 

Príklady pracovných pozícií k jednotlivým stupňom náročnosti práce:

Popis a príklady majú len informatívny charakter. Každá pracovná pozícia ma špecifickú náplň práce, preto nie je možné na 100% určiť, do ktorého stupňa náročnosti práce patria.

 

Stupeň náročnosti práce Typ povolania
1 upratovačka, chyžná, skladník, operátor výroby
2 pokladník, pomocná kuchárka , administratívny pracovník
3 zdravotná sestra, hlavný kuchár, účtovník
4 hlavný účtovník, inštruktor autoškoly, oblastný manažér
5 lekár, manažér výroby
6 generálny riaditeľ, primár

Čo znamenajú jednotlivé náročnosti:

 1. stupeň: pomocné, prípravné práce podľa presne daných pokynov
 2. stupeň: ucelené obslužné práce s prípadnou hmotnou zodpovednosťou
 3. stupeň: rôzne odborné agendy, tvorivé remeslá, duševná námaha, zodpovednosť za iných
 4. stupeň: čiastočné koncepčné a metodické práce, zodpovednosť za životy a zdravie iných
 5. špecializované systémové, koncepčné a tvorivé práce, riadenie
 6. stupeň: riešenie úloh neobvyklým spôsobom, riadenie, koordinácia

Príklad: Firma XZY , s. r. o. sa rozhodla zamestnať 1.2.2018  pozíciu pokladníka brigádnika Patrika, ktorý bude pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov. Pozícia pokladníka prislúcha k 2. stupňu náročnosti práce, preto musí firma XZY , s. r. o. Patrikovi priznať minimálnu hodinovú mzdu vo výške 3,31 €.

Príklad: Jozef je riaditeľom firmy, ktorú vlastní. Vypláca si mzdu vo výške 480 €. Práca riaditeľa firmy patrí do 6. stupňa náročnosti práce, pri ktorom je v roku 2018 minimálna mzda 960 €. Ak by Jozef pracoval na plný úväzok, tak by došlo k porušeniu zákona, no keďže Jozef pracuje na polovičný úväzok, tak je mzda vo výške 480 € (1/2 x 960 €) v súlade s legislatívou.

 1. stupeň náročnosti práce: Patria sem základné manipulačné alebo prípravné práce, ktoré sú podľa určitých postupov alebo pokynov nadriadeného. Väčšina prác, pri ktorých zamestnávatelia uplatňujú minimálnu mzdu patrí do prvého stupňa.
  Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov. Na výkon týchto prác spravidla postačuje absolvovanie základnej školy1) a inštruktáž, zaučenie alebo zaškolenie .,
 2. stupeň náročnosti práce: Spadajú tu rutinné odborné práce alebo práce s hmotnou zodpovednosťou. Ďalej tu môžeme zaradiť jednoduché remeselné činnosti alebo práca v zdravotníctve.
  Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárske správne, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov. Na výkon týchto prác sa spravidla vyžaduje vyučenie v príslušnom odbore alebo stredné odborné vzdelanie skončené vykonaním záverečnej skúšky v študijnom odbore alebo učebnom odbore,
 3. stupeň náročnosti práce: Tu zaraďujeme menej zložité agendy. Spadajú tu aj rôzne druhy tvorivých remeselných prác. Do tretieho stupňa patria aj práce, kde zodpovedáte za zdravie iných osôb alebo práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú fyzickú námahu.
  Pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody. Na výkon týchto prác sa spravidla vyžaduje úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie skončené vykonaním maturitnej skúšky,
 4. stupeň náročnosti práce: Patria sem rôzne odborné agendy a práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú psychickú námahu. Zaraďujú sa tu práce poskytujúcu zdravotnú starostlivosť. Do 4. stupňa náročnosti práce spadajú aj manažérske a riadiace funkcie.
  Pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb. Na výkon týchto prác sa spravidla vyžaduje vyššie odborné vzdelanie skončené úspešným vykonaním absolutória4) alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia skončeného vykonaním bakalárskej skúšky.
 5. stupeň náročnosti práce: Tu patria koncepčné, tvorivé a metodické práce vyžadujúce zvýšenú psychickú odolnosť. 5 stupeň zodpovedá mimoriadne náročným procesom, kde je nutné dodržiavať zložité postupy.
  Pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia. Na výkon týchto prác sa spravidla vyžaduje absolvovanie vysokoškolského štúdia skončeného vykonaním štátnej skúšky,
 6. stupeň náročnosti práce: Tu zaraďujeme tvorivé úlohy, ktoré je nutné riešiť neobvyklým spôsobom. Vyžadujú si vysokú mieru zodpovednosti, ktoré môžu mať pre spoločnosť významný dopad.
  pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.