Nová úprava zjednocuje časový test na zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok s časovým testom na daňovú uznateľnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam. Podľa novelizovaného ustanovenia § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov sa zavádza postupné zvyšovanie základu dane od 20% až do 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti v závislosti od doby, ktorá uplynula od dohodnutej lehoty splatnosti:

  1. a) 360 dní, zvýšenie základu dane predstavuje najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
  2. b) 720 dní, zvýšenie základu dane predstavuje najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
  3. c) 1 080 dní, zvýšenie základu dane predstavuje najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

V tejto súvislosti je dôležité upozorniť, že lehotu splatnosti záväzku nebude možné na účely vyššie uvedenej úpravy základu dane predĺžiť.

Súčasne bol novelou doplnený § 17 ods. 32 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého ak bol základ dane zvýšený o 100% menovitej hodnoty záväzku (alebo jeho nesplatenej časti) a dôjde k úhrade takéhoto záväzku (resp. jeho nesplatenej časti), je možné základ dane znížiť o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade. Zákon v súčasnom znení priamo neupravuje prípady, kedy došlo k úhrade záväzku po tom, čo bol základ dane z príjmov bol zvýšený o menej ako 100 % menovitej hodnoty záväzku (alebo jeho nesplatenej časti).

Príklad čiastočná úhrada záväzku

 Spoločnosť účtovala v N externé účtovné služby za r.2016  v sume 5 000 €+ DPH 1 000 €(spolu 6 000 €) . Do 31.12.2016 uhradila len sumu 3 000 € (2 500 základ dane  +  500 DPH). Ak je výdavok podmienený zaplatením u platiteľa DPH čiastočne uhradený do konca ZO, zaplatená čiastka  sa pridelí  pomernou časťou k samotnému výdavku a pomernou časťou k DPH.)Takže na r.140 sa uvedie suma 2 500 € ako nezaplatená časť základu dane  bez DPH(5 000-2 500).