Nariadením vlády SR z 15.10.2014 č. 297/2014 sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 vo výške 380 EUR pri odmeňovaní mesačnou mzdou a 2,184 EUR pri hodinovej mzde. Účinnosť je od 1.1.2015.

Od januára sa mení výška minimálnej mzdy.

Nariadením vlády SR z 15.10.2014 č. 297/2014 sa ustanovuje suma mi minimálnej mzdy na rok 2015 vo výške 380 EUR pri odmeňovaní mesačnou mzdou a 2,184 EUR pri hodinovej mzde. Účinnosť je od 1.1.2015.

Minimálna mzda podľa zákona č. 663/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vzťahuje na zamestnancov, a to nielen tých, čo sú na pracovnú zmluvu, ale aj na dohody. Výšku minimálnej mzdy za príslušný kalendárny rok určuje nariadenie vlády SR. Suma hodinovej mzdy sa vypočíta ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Základná výška minimálnej mzdy je určená zamestnancom na 40-hodinový pracovný týždeň (8 hodín 5 dní v týždni). V prípade, že zamestnanec robí na kratší pracovný úväzok (4-, 6-hodinový), tak sa výška mesačnej minimálnej mzdy úmerne kráti.

Vo firme, kde nie je so zamestnancami uzavretá kolektívna zmlúv, v ktorej je definovaná výška minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé typy práce a zodpovednosti, tak je zamestnávateľ povinný priradiť pracovným miestam koeficient, ktorý zodpovedá náročnosti práce.  Charakteristika jednotlivých koeficientov hovorí o tom aká je náročnosť práce a aké sú zodpovednosti (príloha č. 1 Zákonníka práce).

Minimálny mzdový nárok sa vypočíta ako:

minimálna mzda x koeficient min. mzdových nárokov pre stupeň náročnosti práce x (40  hodín/určený týždenný pracovný čas)

Stupeň náročnosti Koeficient minimálnych mzdových nárokov – mesačná mzda 40-hodinový týždeň
1. 1,0 380,00
2. 1,2 456,00
3. 1,4 532,00
4. 1,6 608,00
5. 1,8 684,00
6. 2,0 760,00
 Stupeň náročnosti Koeficient minimálnych mzdových nárokov – hodinová mzda 40-hodinový týždeň
1. 1,0 2,184
2. 1,2 2,6208
3. 1,4 3.0576
4. 1,6 3,4944
5. 1,8 3,9312
6. 2,0 4,368

 

Charakteristika stupňov náročnosti pracovných miest (príloha č. 1 zákonníka práce):

1. stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov,

2. stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodársko-správnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov,

3. stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody,

4. stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojených so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,

5. stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,

6. stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.