Zmena zákona o DPH od 1.1.2014 a kontrolný výkaz.
Sankcie za nepodanie, vzor výkazu a poučenie na vyplnenie.

 Najdôležitejšie zmeny pre podnikateľov

  1. Nový kontrolný výkaz – spolu s daňovým priznaním k DPH budú platitelia DPH povinní zaslať kontrolný výkaz. Ide o podrobný výkaz, obsahujúci údaje, ktoré vstupujú do samotného daňového priznania – čísla faktúr, sumy, údaje o partnerovi.V konečnom dôsledku tento nástroj na obmedzenie praktík podvodníkov opäť o čosi skomplikuje život najmä čestným podnikateľom – podobne ako povinné mesačné zdaňovacie obdobie či skladanie zábezpeky pri registrácii platné už od roku 2012.Kontrolný výkaz bude možné podávať len elektronicky do podateľne Finančného riaditeľstva prostredníctvom aplikácie eDane, v ktorej sa kontrolný výkaz aj vyplní, alebo prostredníctvom portálu Finančnej správy. Kontrolný výkaz bude môcť byť odoslaný do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR aj priamo z účtovného softvéru.Platitelia DPH, ktorí evidujú tržby v elektronickej registračnej pokladnici, nebudú musieť do kontrolného výkazu uvádzať každý doklad z pokladnice. Pre účely kontrolného výkazu budú postačujúce informácie o obratoch evidovaných v  pokladnici.
  2. Súhrnný výkaz – súhrnný výkaz sa v súčasnosti podáva do 20. dňa po skončení daného obdobia, po novom sa bude podávať do 25. dňa po skončení štvrťroka, respektíve mesiaca. To je v rovnakom termíne ako daňové priznanie k DPH či novozavedený kontrolný výkaz.
  3. Vypadáva registrácia pre DPH na základe zmluvy o združení – za platiteľa DPH sa už nebude musieť povinne zaregistrovať firma, ktorá podniká v rámci zmluvy o združení a spoločný obrat (firiem v združení a združenia ako takého spolu) presiahol hranicu pre povinnú registráciu. Rovnako už nebude povinná registrovať sa firma, ktorá uzavrie zmluvy o združení s firmou, ktorá je platiteľom DPH. Podľa znenia novely prestáva dokonca od 1.1. 2014 existovať registrácia súčasných združení – t.j. posledné daňové priznanie či súhrnný výkaz podajú za december či 4. štvrťrok 2013.
  4. Spresnenie zrušenia registrácie – bude sa týkať firiem, ktoré nie sú platiteľmi DPH, no pre DPH sú registrované z iného titulu (registrácia v zmysle § 7 a § 7a zákona o DPH). Zrušenie tohto typu registrácie v súčasnosti zákon neupravuje, po novom však bude: registrovaní podnikatelia budú povinní požiadať o zrušenie registrácie, ak skončia podnikanie v SR.
  5. Rozšírenie povinnosti skladať zábezpeku – bude sa týkať aj iných typov registrácie či niektorých zahraničných firiem. V súčasnosti sa môže zábezpeke vyhnúť napríklad firma, ktorá sa stane platiteľom DPH zo zákona, t.j. bez podania žiadosti.Ide najmä o situáciu, keď firma kúpi inú na základe zmluvy o predaji podniku. V praxi sa táto môže použiť napríklad pri prechode živnostníka na eseročku a prevedení majetku a záväzkov zo živnosti na eseročku toho istého podnikateľa. Prípadne sa platiteľom DPH stáva právny nástupca inej firmy – platiteľa DPH, ktorá zanikla bez likvidácie a rovnako sa postupuje aj pri dodaní stavby, stavebného pozemku či prijatí preddavku na túto dodávku.Vláda týmto vlastne zapcháva túto dieru a po novom budú – v prípade, ak spĺňajú podmienky (teda dlhy prípadne nevykonávanie ekonomickej činnosti) – zábezpeku skladať aj firmy registrované týmto spôsobom.Rovnako sa povinnosť zloženia zábezpeky rozšíri aj na zahraničné firmy registrované pre DPH, ktoré zo zákona automaticky získajú (napríklad presunom sídla alebo zriadením prevádzkarne v SR ) registráciu za  slovenského platiteľa DPH.

    Povinnosť zložiť zábezpeku sa rozširuje aj na prípad, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorej spoločníkom je právnická osoba, ktorá má nedoplatky DPH 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu napríklad opakovaného nepodávania daňového priznania, opakovaného neplatenia vlastnej daňovej povinnosti, opakovanej „nezastihnuteľnosti“.

  6. Samozdanenie dovozu tovaru – odložila sa účinnosť opatrenia týkajúca sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane z 1. januára 2014 na 1. január 2017.

Legislatívna úprava kontrolného výkazu DPH

Od 1.1. 2014 nadobudne účinnosť novela zákona o DPH, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila 17. 10. 2013. Jedným z opatrení, ktoré novela prináša je aj zavedenie nového nástroja na boj proti daňovým únikom na DPH, a tým je kontrolný výkaz DPH. Kontrolný výkaz DPH je upravený v § 78a ostatnej novely zákona o DPH.

Záväzný vzor kontrolného výkazu DPH je prílohou opatrenia č. MF/19057/2013-73, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR.

 

Čo je kontrolný výkaz DPH

 

Kontrolný výkaz je nástrojom, od ktorého sa očakáva zníženie daňových podvodov na dani z pridanej hodnoty, efektívnejší výber tejto dane a zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu. Podnikatelia (platitelia DPH) v ňom budú uvádzať detailné informácie o jednotlivých daňových povinnostiach alebo nárokoch na odpočet DPH. Finančná správa bude z podaných kontrolných výkazov disponovať podrobnými údajmi, na základe ktorých bude daňová kontrola vykonávaná cielenejšie a účinnejšie.

„Elektronické kontrolné výkazy umožnia finančnej správe prostredníctvom automatizovaného systému krížovú kontrolu daňovej povinnosti a kontrolu odpočtov. Krížovou kontrolou údajov bude možné napríklad odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové podvody, odhaliť machinácie s faktúrami, vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr, či uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry“, uvádza Ministerstvo financií SR.

 

Mesační platitelia DPH budú podávať prvý kontrolný výkaz za január 2014 a štvrťroční platitelia DPH za prvý štvrťrok 2014. Kontrolný výkaz DPH sa bude podávať výlučne elektronickou formou.

 

 

 

 

VZOR                                                                                               Príloha k opatreniu č. MF/19057/2013-73

 

KONTROLNÝ VÝKAZ 

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

 

podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

 

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“)SK Druh kontrolného výkazu (vyznačí sa X)riadny                           opravný                    dodatočný ObdobieMesiac         Štvrťrok           Rok(01 – 12)         (1 – 4)

 

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby
Adresa sídla alebo trvalého pobytu
Ulica                                                                                                                                                                                   ČísloPSČ                                     Obec                                                                                                                                       ŠtátČíslo telefónu                                                                                                                                                                     E-mailová adresa

 

 

 

A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb

 

A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri  ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúrya faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

 

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane% Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7

 

A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona

 

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo  dátum prijatia platby Základ dane v eurách Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona] Druh tovaru[len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona] Množstvo tovaru[tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona] Merná jednotka  Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

 

 

B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb

 

B.1. Údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

 

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane% Výška odpočítanej dane v eurách Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8

 

B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona

 

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane% Výška odpočítanej dane v eurách Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8

 

B.3. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane

 

Celková suma základov danev eurách Celková suma danev eurách Celková suma odpočítanej danev eurách Kód opravy
1 2 3 4

 

C. Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona, ktorá mení pôvodnú faktúru (ďalej len „opravná faktúra“)

 

C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry

 

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo opravnej faktúry Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry Rozdiel základu dane v eurách Rozdiel sumy dane v eurách Sadzba dane% Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona] Druh tovaru[len tovarpodľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona] Rozdiel množstva tovaru[tovarpodľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]  Merná jednotka  Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry

 

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa Poradové číslo opravnej faktúry Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry Rozdiel základu dane v eurách Rozdiel sumy dane v eurách Sadzba dane% Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

 

 

 

 

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň

 

D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami
Celková suma obratov v eurách evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách(základná sadzba) Celková suma dane v eurách(základná sadzba) Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách(znížená sadzba) Celková suma dane v eurách(znížená sadzba) Kód opravy
1 2 3 4 5 6

 

D.2. Údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú elektronickou registračnou pokladnicou

 

Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách(základná sadzba) Celková suma dane v eurách(základná sadzba) Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách(znížená sadzba) Celková suma dane v eurách(znížená sadzba) Kód opravy
1 2 3 4 5

 

Vysvetlivky k vzoru:

 

Poradové číslo faktúry 

Uvádzajú sa okrem číselných znakov aj písmená a iné znaky ako pomlčky, lomky, hviezdičky, ak sú súčasťou poradového čísla faktúry. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.

 

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Uvedie sa deň, mesiac a rok v tvare DDMMRRRR.

 

Základ dane

Uvedie sa s dvomi desatinnými miestami bez zaokrúhlenia.

 

Druh tovaru

Mobilné telefóny sa uvedú skratkou MT a integrované obvody sa uvedú skratkou IO.

 

Množstvo tovaru

Uvedie sa s dvomi desatinnými miestami bez zaokrúhlenia.

 

Merná jednotka

Uvedie sa kg, t, m alebo ks.

 

Kód opravy

Údaj sa vypĺňa len v dodatočnom kontrolnom výkaze.

Pre zrušenie nesprávne uvedených údajov v riadnom kontrolnom výkaze sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 1.

Pre uvedenie nových údajov, ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze správne uvedené, alebo ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze uvedené vôbec, sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 2.

 

 

POKUTY ZA NEPODANIE ALEBO CHYBY VO VÝKAZE

Pokuty za chyby a nedostatky v kontrolnom výkaze sú vysoké – podnikateľovi hrozí sankcia 10 000 eur a v prípade opakovaných porušení povinností až 100 000 eur. Ak podnikateľ zistí nedostatky sám ešte pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu, podá opravný výkaz a vyhne sa tak pokute.

Ak výkaz v stanovenej lehote nepodá, daňový úrad ho na to vyzve. Ak tak neurobí ani na výzvu daňového úradu, dostane pokutu. Pri určení jej výšky daňový úrad prihliadne na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.