Výrazné zmeny v oblasti zdaňovania podielov na zisku (dividend) sa dotýkajú predovšetkým fyzických osôb.

V prípade právnických osôb (napr. s.r.o., a.s.) nastávajú zmeny najmä v prípade medzinárodného zdaňovania pri vyplatení dividend do nezmluvných štátov (tzv. daňových rajov).

Dividendy sa budú zdaňovať niekoľkými sadzbami. Vyplatenie dividend v rámci SR sa bude zdaňovať sadzbou 7 %, napríklad ak pôjde o výplatu dividend z s.r.o. jej spoločníkovi alebo konateľovi. Vyplatenie dividend medzi obchodnými spoločnosťami v rámci SR sa zdaňovať nebude.

Pri výplate dividend do nezmluvných štátov sa použije vyššia sadzba dane – 35 %. Touto vyššou sadzbou sa budú zdaňovať aj dividendy, ktoré príjme slovenský daňovník (fyzická alebo právnická osoba) od spoločnosti z nezmluvného štátu.

Zdaňovať sa budú aj dividendy vyplatené zamestnancom bez účasti na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré sú do konca roka 2016 od dane z príjmov oslobodené. Zmeny sa budú týkať dividend vyplatených zo zisku vytvoreného za účtovné obdobia začaté do konca roka 2003 a 1.1.2017 a neskôr.