Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu sú od 1.5.2018 stanovené percentuálnou sadzbou z hodinovej minimálnej mzdy, a to bez ohľadu na stupeň náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený. Podľa stanoviska MPSVaR sadzby nie sú závisle ani od ustanoveného pracovného času v organizácii. K ďalšej zmene percentuálnych sadzieb mzdových zvýhodnení dôjde od 1.5.2019.
Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení od 1.5.2018

(*) Nižšie sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu je možné dohodnúť iba u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pravidelne vykonávala práca v sobotu, resp. v nedeľu. V takomto prípade je možné nižšie sadzby dohodnúť
– v kolektívnej zmluve;
– v pracovnej zmluve, len ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, a ktorý k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.
Do počtu 20 zamestnancov sa počítajú zamestnanci, ktorých pracovný vzťah trvá 31.12., vrátane napr. tých,
– ktorých právny vzťah presne 31.12. skončil,
– ktorí boli 31.12. na PN, materskej, OČR,
– ktorí mali 31.12. neplatené voľno alebo absenciu,
– ktorí boli 31.12. na rodičovskej dovolenke.

Do počtu 20 zamestnancov sa započítajú :
– všetci zamestnanci v pracovnom pomere, vrátane zamestnancov s pracovným pomerom na kratší pracovný čas, domácki zamestnanci a pod.,
– zamestnanci na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – DoVP, DoBPŠ, DoPČ.
– S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu a/alebo v nedeľu. V takomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu.
Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu sa vzťahujú aj na zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – na dohodu o vykonaní práce o pracovnej činnosti a na dohodu o brigádnickej práci študentov

1.1 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu.

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce
mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa
osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu
mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa
osobitného predpisu.
Minimálne sadzby mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu sú od 1.5.2018 stanovené percentuálnou
sadzbou podľa nasledujúcej tabuľky z hodinovej minimálnej mzdy, a to bez ohľadu na stupeň
náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený. Podľa stanoviska MPSVaR sadzby nie sú
závisle ani od ustanoveného pracovného času v organizácii. K ďalšej zmene percentuálnych sadzieb
mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu dôjde od 1.5.2019.


(*) Nižšie sadzby mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu je možné dohodnúť iba u zamestnávateľa,
u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť
práce vykonávala ako nočná práca. V takomto prípade je možné nižšie sadzby dohodnúť :
– v kolektívnej zmluve;
– v pracovnej zmluve, len ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, a ktorý k 31.12.
predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. K počítaniu počtu
zamestnancov platia pravidlá popísané v predchádzajúcej kapitole.
Nižšiu sadzbu nemožno dohodnúť u rizikových zamestnancov.
(**) Rizikové práce sú tie pracovné činností, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do
3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu.
Rovnako ako do 1.5.2018, aj po 1.5.2018 :
– S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na
prípadnú nočnú prácu. V takomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí mzdové
zvýhodnenie za nočnú prácu.
– Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu sa nevzťahuje na domáckych zamestnancov a pri
telepráci, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodli inak.
Nočná práca ja každá práca vykonávaná medzi 22.00 hod a 6.00 hod. Mzdové zvýhodnenie za nočnú
prácu musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorý pravidelne pracuje v noci aj tomu, ktorý
výnimočne pracoval medzi 22.00 a 6.00 hod. Pri nočnej práci v sobotu alebo nedeľu patrí
zamestnancovi aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu aj za prácu v sobotu alebo nedeľu, ak ide
o nadčas, tak aj príplatok za nadčas.

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok sa zvyšuje na 100% priemerného zárobku. Pri práci vo
sviatok sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za prácu
vo sviatok – od 1.5. náhradné voľno za prácu vo sviatok je možné poskytnúť do konca 3-eho mesiaca
po mesiaci, kedy bola práce vykonaná. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
nepatrí. Za čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi :
– náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak má sviatok platený náhradou;
– mzda, ak má sviatok platený mzdou.

Zákonník práce od 1.5.2018
§122

(1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej
100 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo
sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.
(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo
sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom
prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi
náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po
mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná, alebo v inak dohodnutom období po
výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. Za
čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného
zárobku.

U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa čas čerpania
náhradného voľna za prácu vo sviatok považuje za odpracovaný čas, za ktorý mu patrí mzda;
tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok
nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u
zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa štvrtej
vety.
Príklad
Zamestnancovi pripadla pracovná smena na sobotu 1.9.2018 (sviatok), zamestnanec smenu
odpracoval.. Zamestnanec sa so zamestnávateľom:
1.) Dohodol na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok.
Zamestnancovi za prácu vo sviatok patrí
– Mzda za prácu vo sviatok
– Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
– Za čas čerpania náhradného voľna náhrada mzdy v sume priemerného zárobku, resp. mzda.
2.) Nedohodol na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok.
Zamestnancovi za prácu vo sviatok patrí
– Mzda za prácu vo sviatok
– Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
– Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok vo výške 100 % priemerného zárobku
Minimálna mzda dohodára, príplatky.
Odmena na dohodu nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. K dohodnutej odmene má zamestnanec
na dohodu od 1.5.2018 nárok na :
– mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu,
– mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
– mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce,
– príplatok za prácu vo sviatok.
Nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca na
dohodu priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru.
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu a za nočnú prácu.
Zamestnancom na dohodu patrí od 1.5.2018 za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu mzdové
zvýhodnenie v rovnakej výške ako u zamestnancov v pracovnom pomere.


Nižšie sadzby mzdových zvýhodnení je možné dohodnúť :
– v kolektívnej zmluve alebo
– v dohode, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia a ak zamestnávateľ
zamestnával k 31.12. predchádzajúceho roku menej ako 20 zamestnancov.
Nižšiu sadzbu za prácu v sobotu je možné dohodnúť iba u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na
povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pravidelne vykonávala práca v sobotu.
Nižšiu sadzbu za prácu v nedeľu je možné dohodnúť iba u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na
povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pravidelne vykonávala práca v nedeľu.
Nižšie sadzby mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu je možné dohodnúť iba u zamestnávateľa,
u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť
práce vykonávala ako nočná práca.
So žiadnym zamestnancom na dohodu nie je možné dohodnúť odmenu už s prihliadnutím na prácu
v sobotu alebo v nedeľu. Takéto ustanovenie týkajúce sa vedúcich zamestnancov v pracovnom
pomere sa na dohodárov nevzťahuje. Na dohody sa nevzťahujú ani ustanovenia o domáckej práci
a telepráci. Čiže zamestnanec pracujúci na dohodu doma, alebo na inom mieste ako na pracovisku,
má tiež nárok na mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a za nočnú prácu.
Aj pre dohodárov platí, že na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely mzdového zvýhodnenia za
prácu v sobotu a nedeľu sobota a nedeľa začínajú hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej
zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí
uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Na ostatných pracoviskách sa sobota a nedeľa začínajú o 0.00 hod
a končí o 24.00 hod.
Nočná práca na účely mzdového zvýhodnenia je každá práca vykonávaná medzi 22.00 hod a 6.00
hod.