Zníži sa sadzba dane z príjmov pre firmy a od roku 2018 sa zrušia daňové licencie .

Posledný rok 2017 kedy sa platia daňové licencie

Sadzba dane pre právnické osoby je v súčasnosti vo výške 22 %. Za zdaňovacie obdobia, ktoré začnú 1.1.2017 a neskôr sa použije sadza dane z príjmov pre právnické osoby vo výške 21 %.

Firmy (napr. s.r.o.) budú platiť daňovú licenciu naposledy za rok 2017, ak majú zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Ak budú uplatňovať zdaňovacie obdobie hospodársky rok, daňovú licenciu zaplatia naposledy za zdaňovacie obdobie, ktoré skončí v priebehu roka 2018.

Nárok na započítanie kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou vypočítanou v daňovom priznaní bude možné uplatniť aj po zrušení daňových licencií. Rozdiel bude možné započítať v lehote troch nasledujúcich zdaňovacích období, ktoré nasledujú po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená.

Započítanie daňovej licencie sa bude vykonávať podľa právneho stavu účinného do konca roka 2017. Rozdiel bude možné započítať len na tú časť daňovej povinnosti v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, ktorá bude prevyšovať sumu (potenciálne platenej) daňovej licencie.