Jednoduche uctovnictvo
 • Spracovanie účtovných dokladov (prijaté / vydané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady)
 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidencia vydaných / prijatých faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Kniha sociálneho fondu
 • Evidencia investičného majetku
 • Evidencia dane z pridanej hodnoty
 • Zostavenie daňového priznania pre DPH
 • Ročná účtovná závierka
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • Zasielanie zostáv o hospodárskom výsledku firmy, neuhradených pohľadávkach ,
 • neuhradených záväzkoch , pravidelne mesačne alebo štvrťročne
KONTAKTUJTE NÁS EŠTE DNES A VYPRACUJEME VÁM CENOVÚ PONUKU ŠITÚ NA MIERU – formulár