Jednoduche uctovnictvo
 • kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej,
 • spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (prijaté a vydané faktúry, prijaté a vydané pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady),
 • zúčtovanie ostatných účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • posudzovanie oprávnenosti nákladov,
 • spracovanie dane z pridanej hodnoty, zostavenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, zostavovanie zoznamu dokladov pre účely dane,
 • vedenie Hlavnej knihy a účtovného denníka,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr,
 • vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku,
 • vedenie knihy cenín a sociálneho fondu
 • vykonanie dokladov inventarizácie zostatkov účtov Hlavnej knihy ku dňu uzávierky,
 • vypracovávanie daňových priznaní pre daň z príjmov a ostatné dane podľa platnej legislatívy, spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, tzn. vypracovanie výkazov, prílohy k účtovnej závierke,
 • spracovávanie vnútropodnikových smerníc.Zasielanie zostáv o hospodárskom výsledku, neuhradených pohľadávkach , neuhradených záväzkoch , firmy pravidelne mesačne alebo štvrťročne
KONTAKTUJTE NÁS EŠTE DNES A VYPRACUJEME VÁM CENOVÚ PONUKU ŠITÚ NA MIERU – formulár