Jednoduché podvojné účtovníctvo

Geöffneter Aktenordner

Jednoduché účtovníctvo

 • Spracovanie účtovných dokladov (prijaté / vydané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady)
 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidencia vydaných / prijatých faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Kniha sociálneho fondu
 • Evidencia investičného majetku
 • Evidencia dane z pridanej hodnoty
 • Zostavenie daňového priznania pre DPH
 • Ročná účtovná závierka
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • Zasielanie zostáv o hospodárskom výsledku firmy, neuhradených pohľadávkach ,
 • neuhradených záväzkoch , pravidelne mesačne alebo štvrťročne

Spracovanie podvojného účtovníctva

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej,
 • spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (prijaté a vydané faktúry, prijaté a vydané pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady),
 • zúčtovanie ostatných účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • posudzovanie oprávnenosti nákladov,
 • spracovanie dane z pridanej hodnoty, zostavenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, zostavovanie zoznamu dokladov pre účely dane,
 • vedenie Hlavnej knihy a účtovného denníka,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr,
 • vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku,
 • vedenie knihy cenín a sociálneho fondu
 • vykonanie dokladov inventarizácie zostatkov účtov Hlavnej knihy ku dňu uzávierky,
 • vypracovávanie daňových priznaní pre daň z príjmov a ostatné dane podľa platnej legislatívy, spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, tzn. vypracovanie výkazov, prílohy k účtovnej závierke,
 • spracovávanie vnútropodnikových smerníc.Zasielanie zostáv o hospodárskom výsledku, neuhradených pohľadávkach , neuhradených záväzkoch , firmy pravidelne mesačne alebo štvrťročne

Mzdy a personalistika

business concept

Spracovanie miezd

 • Vyhotovenie pracovnej zmluvy
 • Vyhotovenie dohôd
 • Kompletná personalistika, osobný spis
 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
 • Vyhotovenie výplatných listín
 • Vedenie mzdových listov
 • Spracovanie mesačných a zasielanie výkazov do poisťovní
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Vyhotovenie podkladov pre výpočet PN
 • Výpočet náhrady príjmu pri PN
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Vyplnenie podkladov na vedenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia (malý závod)
 • Vedenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia (veľký závod)
 • Vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • Vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • Zasielanie miezd, príkazu na úhradu a ostaných zostav mailom

Dane, poradenstvo, optimalizácia

Socks full of money
 • priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov
 • komplexné posúdenie daňovej situácie klienta
 • daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska
 • vypracovávanie daňových priznaní ku všetkým daniam (na základe doručených
 • upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh, na zmeny podkladov- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti atd. v legislatíve
 • registrácia daňových subjektov na daňovom úrade
 • prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva
 • zabezpečovanie komunikácie so správcom dane v rozsahu splnomocnenia
 • zastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov k daňovej kontrole
 • ďalšie služby podľa potrieb klienta.
 • Oznamovacia povinnosť podľa §49a ods.8 zákona č. 595/2003 z. z.
 • Spracovanie štatistických výkazov
 • Vystavenie faktúry na základe predložených podkladov
 • Vystavenie príkazu na úhradu
 • Spracovanie vyúčtovania cestovných výdavkov (tuzemské / zahraničné pracovné cesty)
 • Administratívne práce
 • Návrhy zmlúv
 • Zastupovanie pred úradmi
 • Založenie spoločnosti
 • Zmeny v živnostenskom a obchodnom registri
 • Poradenstvo pri vysporiadavaní pohľadávok a záväzkov